اقامت روسیه از طریق ازدواج

اخذ اقامت از طریق ازدواج با تبعه روس

در صورتی که فردی با یک تبعه روس ازدواج نماید (چه مرد و چه زن روس)و کلیه قوانین مربوطه را رعایت کرده باشند می توانند نسبت به اخذ اقامت روسیه اقدام نمایند.

ابتدا بایستی فرد متقاضی مدت 9 ماه در کشور روسیه اقامت نموده ( اقامت موقت) که می توان اعتبار آن تا 3 سال نیز باشد ولی حتما فرد بایستی 9 ماه در این کشور اقامت پیوسته داشته باشد .

درمرحله بعد بایستی زوجین نسبت به ارایه مدارک مالی تایید شده در رابطه با تمکن مالی خود اقدام نمایند (گردش حساب 3 ماهه اخر) .

پس از این به فرد درخواست کننده اقامت 5 ساله داده شده که بایستی حداقل 2/5 سال آن را در کشور روسیه حضور داشته باشد .لازم به ذکراست برای گرفتن پاسپورت علاوه بر اثبات توانایی مالی داشتن ادرس محل سکونت نیز الزامی می باشد.

با توجه به قانون تابعیت روسیه که خون می باشد در صورتی که یکی از والدین تبعه روس باشد به فرزند وی تابعیت روس تعلق می گیرد اما برای والدین خارجی که فرزندان ایشان در روسیه متولد گردد اقامت تعلق نمیگیرد . البته در موارد خیلی خاص و در صورتی که کشورهای والدین فرزند، به نوزاد اقامت ندهند در شرایطی دولت روسیه نسبت با اعطای اقامت اقدام می کند.

Instagram
WhatsApp
Telegram

  انتخاب درست

فهرست
آماده پاسخگویی به شما هستم
ارسال